Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Ľudovít Gabriš.
 Homílie M. Bubáka

Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD: Zážitok premenenia

Život nie je čosi hrozné, bezradostné alebo nezmyselné. No je to vec, kde jedna povinnosť nasleduje po druhej, a každá z nich si vyžaduje, aby sme vstali zo svojej pohodlnej stoličky a aby sme ju urobili....

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Cennejšie než všetko

Dnes si čítame posledné tri zo siedmych podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia... Podobenstvo o rybárskej sieti nesie v podstate to isté posolstvo, ako podobenstvo o kúkoli a pšenici. Pozrime sa na zvyšné dve, na to o poklade na poli a o vzácnej perle...

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Kúkoľ

V podobenstve je hanba namierená proti hospodárovi zasiata na jeho pole hneď po tom, ako tam bolo zasiate obilie, no viditeľnou sa nestáva hneď, ale až vtedy, keď oboje – aj obilie aj kúkoľ – narastú do takej podoby, kedy ich bude možné od seba jasne rozoznať....

 Dokumenty

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2017

Drahí bratia a sestry, aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého...

Cirkev uznala „obetovanie života z lásky“ za samostatný dôvod blahorečenia

Cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod blahorečenia „obetovanie života z lásky“. Hoci nejde o klasické mučeníctvo, je to pripodobnenie sa Kristovi spečatené predčasnou smrťou osoby, ktorá žila cnostne a zanechala po sebe povesť svätosti...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná

Nepotrebujeme ani horoskopy ani veštcov na spoznávanie budúcnosti. Skutočný kresťan nie je ten, ktorý zapustí korene a zostane stáť na jednom mieste, ale ten, ktorý dôveruje Bohu a nechá sa viesť cestou otvorenou na Pánove prekvapenia. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas poslednej rannej omše v Dome sv. Marty pred letnými prázdninami...

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna z lásky k nám“...

 Zamyslenie na sviatok Premenenie Pána: Vymyslené bájky?

Túto nedeľu si môžeme opäť lepšie uvedomiť zmysluplnú skladbu liturgických čítaní.

Evanjelium (Mt 17, 1 – 9) je udalosť, druhé čítanie (2 Pt 1, 16 – 19 ) odhaľuje jej význam, prvé je zavŕšením udalosti vo večnosti (Dan 7, 9 – 10. 13 – 14). Žalm (Ž 97, 1 – 2. 5-6. 9) je oslavou zjavujúceho sa Boha a alelujový verš (Mt 17, 5b) je praktickou aplikáciou. Stojí za to prečítať si tieto texty v uvedenom poradí a pritom s napätím očakávať, čo Boh čitateľovi, čiže tebe, osobitne položí na srdce.

Mne vložil do srdca vedomie istoty – že nesledujem vymyslené bájky, keď verím Ježišovi a milujem ho, a že Božie slovo je pre mňa neustále ako lampa, ktorá svieti v temnom mieste.

Tento týždeň sa mi po dlhom čase podarilo sadnúť si s pár kamarátmi v krčme k pivu. A nemali sme pivné reči. V podstate každá téma, ktorú niekto načal, sa skončila pri Kristovi. Iste aj preto, že vnímam Ježiša ako najdôležitejšiu osobu v mojom živote. On ma učí pozerať sa na svet a na to, čo sa v ňom deje (pokojne to môžeme často nazvať temnotou) jeho očami. Bol zážitok sledovať jedného z účastníkov besedy, ktorý nebol navyknutý na to, že niekto má na tmu vo svete iný názor ako jeho obľúbení politici či iní „šamani". Ďalší dvaja sa neraz radostne usmievali, lebo tiež milujú Ježiša...

Prečo to spomínam? Lebo si dodatočne – pri písaní tohto textu – uvedomujem, aké rôzne spôsoby môže použiť Boh na to, aby sa zjavil konkrétnemu človekovi. Výsledkom celého sedenia bola dohoda, že sa vo štvorici budeme schádzať – už nie v krčme – a učiť sa spoločne poznávať Boha. Prosím teba, čo tieto riadky teraz čítaš, pomodli sa hneď teraz za nás štyroch, aby sme tie stretnutia dokázali realizovať a vnímať pri nich prítomnosť Boha...

Ježiš je svetlo v temnotách. Jeho slovo je svetlo v temnotách. Ak hľadíme na žiariaceho Ježiša, nemôžeme jeho svetlo ukryť v sebe a pritakávať tme. Sami sa staneme svetlom v temnotách – nie vlastnou schopnosťou, ale mocou Božieho Ducha, ktorý v nás sprítomňuje Ježišov život. Preto ho počúvajme aj poslúchajme!

Zdroj: dcza.sk