Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Martin Lisík.
 Pôstne obdobie

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

Prinášame plný text Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016 s názvom „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom...

 SDM 2016

Svetové dni mládeže 2016

Nasledujúce Svetové dni mládeže sa budú konať v meste blahoslaveného Jána Pavla II. Budú to druhé Svetové dni mládeže v Poľsku: prvé boli v Čenstochovej v roku 1991...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Homília na Popolcovú stredu:Hanba je v skutočnosti dobrá

Prinášame homíliu Svätého Otca Františka pri liturgickom slávení vstupu do Pôstneho obdobia na Popolcovú stredu v Bazilike sv. Petra. V závere slávenia v rámci Svätého roka milosrdenstva pápež František rozoslal do celého sveta misionárov milosrdenstva...

 Zamyslenia na 14. cezročnú nedeľu: Veríme!

Obdivujem proroka Izaiáša. Žil v bezútešných časoch, jeho národu hrozil zánik, no on jasá, plesá, raduje sa.

Lebo Boh mu zjavuje, čo urobí. A prorok nečaká s radosťou na deň, keď sa prisľúbenia splnia, ale teší sa hneď, ako ich počuje. Je to človek hlbokej a pevnej viery. Vie, že keď jeho Boh niečo povie, tak je to to isté, ako keby sa to už stalo. Niet moci, ktorá by Bohu mohla prekaziť jeho zámery.

V rovnakej viere žije apoštol Pavol. Chváli sa krížom Pána Ježiša Krista, vie, že je novým stvorením. Tak prečo by mal nariekať a žialiť, keď patrí Bohu, hoci aj v utrpení?

Izaiáš aj Pavol sú pre nás veľkými vzormi. Vonkajšie okolnosti, situácia vo svete nás neraz vedú ku sklamaniu, niekedy až beznádeji. No my veríme, že Boh má všetko pevne v rukách. Nemusíme to vidieť, môže sa nám zdať, že sa mu všetko rúca, no neprestávame veriť. A podľa svojej viery konať!

Všimni si Ježiša. Ani jeho situácia nebola nejako ružová. A predsa – posiela učeníkov po dvoch všade, kam sa sám chystal ísť. Vie, že všade sú ľudia, ktorí nutne potrebujú stretnúť sa s ním. Nechce však tieto stretnutia robiť „nasilu", preto posiela pred sebou poslov. Tak ľudsky povieme, že mu mali pripraviť pôdu, aby pri svojom príchode mal uľahčenú prácu. Ježiš to nemusel robiť takto, ale veľmi chcel a stále chce, aby ľudia mali účasť, podiel na diele vykúpenia. A učeníci vo viere, že skutočne majú moc, ktorú im Ježiš dal, idú a dejú sa veľké veci. Ich mená sú zapísané v nebi.

Kde je zapísané tvoje meno? Poslal či posiela Ježiš niekde aj teba? Je Rok milosrdenstva a určite sú okolo teba ešte stále ľudia, ktorí ho neprežívajú, ba aj takí, čo o ňom ešte stále ani nevedia. Aj ty môžeš zažiť nadšenie z toho, ako sa budú diať veľké veci, ak si otvoríš srdce, prekonáš (s mocou Ducha Svätého) svoj strach a zábrany a ukážeš im cestu k Ježišovi, cestu k Tvári milosrdenstva...

Bezútešnosť situácie nám nikdy nesmie zabrániť ísť a ohlasovať Božie dielo: „Ježiš skutočne vstal z mŕtvych a žije! Môžeš si s ním vytvoriť vzťah a žiť s ním, podporovaný jeho mocou, ktorou premohol diabla."

Priprav si radostnú zvesť, ktorú povieš tým, čo ešte neprijali Milosrdenstvo do svojho života. A potom im ukáž, ako to majú urobiť.

Zdroj: dcza.sk