Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Ľudovít Gabriš.
 Homílie M. Bubáka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka: Tichosť a pokora srdca

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 14. nedeľu cyklu A (Mt 11, 25-30): Tichosť a pokora srdca...

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Pohostinnosť voči slovu

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD na 13. nedeľu cyklu A (Mt 10, 37-42): Pohostinnosť voči slovu...

Zamyslenie pátra Milana Bubáka: Predstavenie Ježiša

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD nad liturgickými textami 2. nedele v cezročnom období (cyklus A: Jn 1, 29-34): Predstavenie Ježiša...

 Dokumenty

Cirkev uznala „obetovanie života z lásky“ za samostatný dôvod blahorečenia

Cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod blahorečenia „obetovanie života z lásky“. Hoci nejde o klasické mučeníctvo, je to pripodobnenie sa Kristovi spečatené predčasnou smrťou osoby, ktorá žila cnostne a zanechala po sebe povesť svätosti...

Pápež František vydal motu proprio o evanjelizačnom poslaní pútnických svätýň

Svätý Otec František vydal apoštolský list motu proprio Sanctuarium in Ecclesia, ktorým zveril pútnické svätyne do kompetencie Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Vyzdvihol pri tom úlohu, akú majú svätyne, označované aj ako „sanktuáriá“, pri posilňovaní viery a rozvíjaní ľudovej nábožnosti...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná

Nepotrebujeme ani horoskopy ani veštcov na spoznávanie budúcnosti. Skutočný kresťan nie je ten, ktorý zapustí korene a zostane stáť na jednom mieste, ale ten, ktorý dôveruje Bohu a nechá sa viesť cestou otvorenou na Pánove prekvapenia. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas poslednej rannej omše v Dome sv. Marty pred letnými prázdninami...

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna z lásky k nám“...

 Zamyslenie na 14. nedeľu v cezročnom období: Úžas

V jednej múdrej knihe som čítal, že keď Boh všetko stvoril, tak siedmy deň žasol nad svojím dielom.

Jeho odpočinkom bol úžas, lebo „bolo to veľmi dobré" (Gn 1, 31). Prišlo mi to na um pri Ježišovom pozvaní v dnešnom evanjeliu prijať jeho jarmo, aby sme tak našli odpočinok. Aby sme sa aj my ako Boh mohli zastaviť a žasnúť nad dielom, ktoré vykonal a stále koná (aj našimi rukami). V tom je v podstate aj význam slávenia nedele – obdivujeme Boha, ktorý „vykonal veci zázračné" (Ž 98, 1).

Sám Ježiš je nám príkladom takého úžasu – dnes sme počuli, že zveleboval Otca. Čo iné je to ako úžas nad tým, ako skvelo Boh všetko zariadil? Možno pre človeka nečakane, nelogicky – veď kto z nás by išiel za tým najmenším, najslabším, najbezvýznamnejším a žiadal by ho, aby pre nás niečo urobil? A presne to urobil Boh – vybral si nás, svojich nepriateľov, slabých a hriešnych ľudí, aby sme v jeho mene konali dielo ohlasovania spásy. Nie je to dôvod na úžas? A vďačnosť? A Ježiš ako človek sa práve z toho raduje a zvelebuje Otca – ktorý „tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým" (Mt 11, 25).

Prorok Zachariáš to videl svojím prorockým zrakom a vyzýval ľud k jasotu (Zach 9, 9). Lebo videl, že Boh vykoná veľké veci. Vlastne ich volal plesať vo viere, že to, čo Boh prisľúbil, raz sa aj stane. Prečo je to dôvod jasotu aj pre nás? Lebo my sme svedkami naplnenia Božích prísľubov. Dal „nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida..." (Lk 1, 69).

Ako vnímaš svoje postavenie v Cirkvi, vo svete? Cítiš sa maličký, bezvýznamný, bezmocný? Buď si istý, že práve takého si ťa Boh vyvolil, aby si bol ohlasovateľom radostnej zvesti vykúpenia – tým, ako žiješ: vernou poslušnosťou Božím príkazom, každodenným spoliehaním sa na jeho pomoc, spevom žalmov, hymnov a duchovných piesní (pozri Kol 3, 16)... Boh žije uprostred maličkých, im boli určené prisľúbenia spásy a večného života.

Odpočívať znamená žasnúť. Nijaké dolce far niente – sladké ničnerobenie. Ale úžas nad láskou Boha k tebe. Pros Božieho Ducha, aby tento úžas v tebe vzbudzoval.

Zdroj: dcza.sk