Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Ľudovít Gabriš.
 Životopisy svätých - Júda Tadeáš, apoštol
Sviatok: 28. október
† 70 (?) Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?)

Význam mena Júda: horlivý spolupracovník (Boha) (hebr.-gr.); Tadeáš: chvályhodný (aram.)

Apoštol Júda s prímením Tadeáš bol synom Kleofáša a Márie, ktorá sa vo Svätom písme nazýva sestrou Panny Márie. Kvôli tomuto aj Júdu nazývali Ježišovým bratom, teda príbuzným. Júdovým bratom bol apoštol Jakub Mladší, prvý jeruzalemský biskup, a Šimon, druhý jeruzalemský biskup. Kedy sa stal Júda Ježišovým učeníkom, nevieme. Z mimobiblických správ sa zdá, že bol ženatý, mal viacero detí a pôvodom bol roľník. V evanjeliu nemáme o ňom veľa správ. V Jánovom evanjeliu pri poslednej večeri máme zachytené jeho slová, keď sa pýtal Ježiša, komu sa chce zjaviť – či len im alebo aj celému svetu (Jn 14).

Podľa tradície Júda po Zoslaní Ducha Svätého ohlasoval evanjelium v Júdsku, Samárii, Sýrii a Mezopotámii. Po čase prišiel do Jeruzalema, kde vtedy zomrel mučeníckou smrťou jeho brat (okolo r. 54-62?)– prvý jeruzalemský biskup apoštol Jakub Mladší. Odtiaľ znova prešiel Júda Tadeáš do Mezopotámie a asi aj do Perzie, kde sa údajne spojil s apoštolom Šimonom Horlivcom, od ktorého sa potom už neodlúčil.

Okolo roku 64 napísal list, ktorý patrí medzi tzv. katolícke listy Nového zákona. Nebol totiž určený len nejakej cirkevnej obci alebo osobnosti, je adresovaný všetkým kresťanom, teda je všeobecný, katolícky. List bol známy, dosvedčuje to aj skutočnosť, že ho cituje sv. Peter vo svojom Druhom liste. Júda napomína veriacich k stálosti vo viere a varuje pred hriechom a bludmi, ktoré sa vtedy začínali šíriť.

Asi okolo roku 70, v dobe zničenia jeruzalemského chrámu bol Júda Tadeáš aj so Šimonom Horlivcom umučený v Suanire pri Babylone. O spôsobe umučenia nevieme nič, no možné bolo ukrižovanie, keďže tento trest bol veľmi rozšírený. Podľa inej tradície títo dvaja svätci podstúpili mučeníctvo v Arménsku, kde im odpílili údy a potom ich sťali. Na tomto môže byť postavené aj ich zobrazovanie – s pílou a sekerou. Na Slovensku sa sv. Júda Tadeáš vzýva ako pomocník v mimoriadne ťažkých situáciách.

Viacej...


 50. ROKOV OD SMRTI PÁTRA PIA
LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO –Monte Sant´Angelo - PIETRELCINA - ASSISI, navštívime miesta, kde sa Páter Pio narodil aj kde pôsobil a zomrel

„Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po mojej smrti bude mať moju priazeň Pietrelcina“
3 x ubytovanie s raňajkami, lux bus, odchody v sobotu

Termíny: 17.03. – 22.03.2018

Výnimočná cena: 220,- €
pre farnosti, rehoľné spoločenstvá, cirkevné školy a semináre

V cene je zahrnuté: doprava lux bus, 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami,3 x večere, nástup a výstup Červený Kameň, duchovný doprovod , sprievodca
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste, cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €, vstupy

Program zájazdu:

1.deň: podvečer odchod zo Slovenska. Nočná jazda cez Rakúsko a severné Taliansko.

2. deň: príchod do významného pútnického miesta Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Večera, ubytovanie

3.deň: po raňajkách odchod do San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

4.deň: po raňajkách návšteva Monte Sant´ Angelo, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Taliansku. Svätinu tvorí nadzemná časť, cez ktorú sa vstupuje po schodoch do jaskyne, kde sa zjavil sv. Michal archanjel. Jaskyňa slúži ako kaplnka. V roku 1987 toto miesto navštívil aj svätý Ján Pavol II. Presun do rodiska Pátra Pia - mestečka Pietrelcina. Návšteva múzea a kostola vo Františkánskom konvente, farský kostol. Prehliadka rodného domu a kostola sv. Anny, kde bol 26 mája 1887 pokrstený, 27 septembra 1899 tu pristúpil k prvému sv. prijímaniu a neskôr birmovaný. Tu mal viaceré mystické zážitky, tiež zjavenie Panny Márie a Anjelov strážnych. Presun do Assisi, večera, ubytovanie.

5.deň: Po raňajkách návšteva kostola Santa Maria degli Angeli, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.2026 sv. František. Presun do historického centra Assisi. Je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku, zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore.(Povinná 9 hodinová prestávka pred odchodom).Následne odchod nočnou jazdou na Slovensko.

6. deň: príchod v doobedňajších hodinách.


Program na stiahnutie...


 Homílie M. Bubáka

Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD: Zážitok premenenia

Život nie je čosi hrozné, bezradostné alebo nezmyselné. No je to vec, kde jedna povinnosť nasleduje po druhej, a každá z nich si vyžaduje, aby sme vstali zo svojej pohodlnej stoličky a aby sme ju urobili....

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Cennejšie než všetko

Dnes si čítame posledné tri zo siedmych podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia... Podobenstvo o rybárskej sieti nesie v podstate to isté posolstvo, ako podobenstvo o kúkoli a pšenici. Pozrime sa na zvyšné dve, na to o poklade na poli a o vzácnej perle...

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Kúkoľ

V podobenstve je hanba namierená proti hospodárovi zasiata na jeho pole hneď po tom, ako tam bolo zasiate obilie, no viditeľnou sa nestáva hneď, ale až vtedy, keď oboje – aj obilie aj kúkoľ – narastú do takej podoby, kedy ich bude možné od seba jasne rozoznať....

 Dokumenty

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2017

Drahí bratia a sestry, aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého...

Cirkev uznala „obetovanie života z lásky“ za samostatný dôvod blahorečenia

Cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod blahorečenia „obetovanie života z lásky“. Hoci nejde o klasické mučeníctvo, je to pripodobnenie sa Kristovi spečatené predčasnou smrťou osoby, ktorá žila cnostne a zanechala po sebe povesť svätosti...

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Ranná homília pápeža Františka: Kresťan sa zrieka, kráča za prísľubom a žehná

Nepotrebujeme ani horoskopy ani veštcov na spoznávanie budúcnosti. Skutočný kresťan nie je ten, ktorý zapustí korene a zostane stáť na jednom mieste, ale ten, ktorý dôveruje Bohu a nechá sa viesť cestou otvorenou na Pánove prekvapenia. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas poslednej rannej omše v Dome sv. Marty pred letnými prázdninami...

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna z lásky k nám“...

 Zamyslenie na sviatok Premenenie Pána: Vymyslené bájky?

Túto nedeľu si môžeme opäť lepšie uvedomiť zmysluplnú skladbu liturgických čítaní.

Evanjelium (Mt 17, 1 – 9) je udalosť, druhé čítanie (2 Pt 1, 16 – 19 ) odhaľuje jej význam, prvé je zavŕšením udalosti vo večnosti (Dan 7, 9 – 10. 13 – 14). Žalm (Ž 97, 1 – 2. 5-6. 9) je oslavou zjavujúceho sa Boha a alelujový verš (Mt 17, 5b) je praktickou aplikáciou. Stojí za to prečítať si tieto texty v uvedenom poradí a pritom s napätím očakávať, čo Boh čitateľovi, čiže tebe, osobitne položí na srdce.

Mne vložil do srdca vedomie istoty – že nesledujem vymyslené bájky, keď verím Ježišovi a milujem ho, a že Božie slovo je pre mňa neustále ako lampa, ktorá svieti v temnom mieste.

Tento týždeň sa mi po dlhom čase podarilo sadnúť si s pár kamarátmi v krčme k pivu. A nemali sme pivné reči. V podstate každá téma, ktorú niekto načal, sa skončila pri Kristovi. Iste aj preto, že vnímam Ježiša ako najdôležitejšiu osobu v mojom živote. On ma učí pozerať sa na svet a na to, čo sa v ňom deje (pokojne to môžeme často nazvať temnotou) jeho očami. Bol zážitok sledovať jedného z účastníkov besedy, ktorý nebol navyknutý na to, že niekto má na tmu vo svete iný názor ako jeho obľúbení politici či iní „šamani". Ďalší dvaja sa neraz radostne usmievali, lebo tiež milujú Ježiša...

Prečo to spomínam? Lebo si dodatočne – pri písaní tohto textu – uvedomujem, aké rôzne spôsoby môže použiť Boh na to, aby sa zjavil konkrétnemu človekovi. Výsledkom celého sedenia bola dohoda, že sa vo štvorici budeme schádzať – už nie v krčme – a učiť sa spoločne poznávať Boha. Prosím teba, čo tieto riadky teraz čítaš, pomodli sa hneď teraz za nás štyroch, aby sme tie stretnutia dokázali realizovať a vnímať pri nich prítomnosť Boha...

Ježiš je svetlo v temnotách. Jeho slovo je svetlo v temnotách. Ak hľadíme na žiariaceho Ježiša, nemôžeme jeho svetlo ukryť v sebe a pritakávať tme. Sami sa staneme svetlom v temnotách – nie vlastnou schopnosťou, ale mocou Božieho Ducha, ktorý v nás sprítomňuje Ježišov život. Preto ho počúvajme aj poslúchajme!

Zdroj: dcza.sk