Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou,ktorá sa započala v roku 1795 a skončila v roku 1796. Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte v roku 1806 a potom v prvej tretine 20. storočia. Ide o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv. Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež z konca 18. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba s obrazom z roku 1930. Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krsteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a nachádza sa na severnej strane svätyne....

 POZVANIE
Gazdina Roba

 NAŠA DIECÉZA

Vychádza nové číslo diecézneho časopisu "Naša žilinská diecéza" PRE DETI

Aj pre deti sme našli niečo zaujímavé KALENDÁR

 NÁVŠTEVNOSŤ

 VITAJTE NA STRÁNKE FARNOSTI ČERVENÝ KAMEŇ
Obec Červený Kameň až do roku 1809 patrila do pruštianskej farnosti. V roku 1795 si občania postavili barokový kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľký podiel na jeho stavbe a osamostatnení farnosti mal biskup František Xaver Fuchs.

V súčasnosti je farnosť Červený Kameň (s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie) súčasťou Ilavského dekanátu, ktorý patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Správcom našej farnosti je Mgr. Martin Lisík.
Gazdina Roba
 Homílie M. Bubáka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka: Predstavenie Ježiša

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD nad liturgickými textami 2. nedele v cezročnom období (cyklus A: Jn 1, 29-34): Predstavenie Ježiša...

 Dokumenty

List pápeža Františka mladým pri príležitosti biskupskej synody

Pápež František sa dnes obrátil listom na všetkých mladých sveta pri príležitosti publikovania prípravného dokumentu biskupskej synody 2018, ktorej téma znie „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Prinášame jeho plné znenie....

 PÁPEŽ FRANTIŠEK

Katechéza pápeža Františka: Jonáš – nádej a modlitba

Prinášame plné znenie katechézy Svätého Otca Františka pri dnešnej generálnej audiencii. Pokračoval v nej v cykle o kresťanskej nádeji témou „Jonáš – nádej a modlitba“. Na úvod zaznel nasledovný úryvok z Knihy proroka Jonáša...

 Zamyslenie na 2. nedeľu v Cezročnom období: Ježiš Kristus

Nové obdobie cirkevného roku začína Cirkev tak, ako skončila Vianočné – jednoznačným poukázaním na Krista.

Prečítaj si úvod Pavlovho Prvého listu Korinťanom – Pavol píše miestnej cirkvi, ktorá sa zmieta vo vážnych problémoch. No nezačína ich riešením, ale tým, že ukáže na Riešenie, na Ježiša Krista. Akoby aj nám tým hovoril: Máš s niečím problém? Má problémy farnosť, v ktorej žiješ? Skôr, ako začneš hľadať ich riešenie, skontroluj, na čo si zameraný, na čo je zameraná farnosť, možno diecéza. Možno sa tým všetko nevyrieši, ale ak sa dá do poriadku vzťah s Kristom, ak bude opäť na prvom mieste v tvojom srdci, v srdciach ľudí, s ktorými vo farnosti žiješ, mnohé problémy sa ukážu ako malichernosti, ktoré nestoja za reč. A tie, ktoré skutočne problémami sú, s Kristom sa riešia oveľa ľahšie (napríklad bez hnevu a hádok), lebo všetci zúčastnení sa usilujú plniť jeho vôľu.

Aké jednoduché, však? A zároveň náročné. Lebo upriamiť niekoho na Krista, doviesť ho k zmene zmýšľania a konania nie je v ľudských silách. Je to vec a dielo Ducha Svätého (budeme o tom počuť počas nasledujúcich nedieľ pri ďalších čítaniach zo spomínaného listu). A to sa týka aj toho, ak to upriamenie na Krista potrebujem ja sám.

Aj prorok Izaiáš nám predstavuje Krista, ktorého Otec posiela, aby bol spásou pre všetky národy. Aj Ján Krstiteľ ukazuje na Krista ako na Božieho Baránka, ktorý prišiel oslobodiť ľudí od ich hriechov. Iste to nie je náhoda. Načrtáva sa nám tak jasná cesta nielen na najbližšie dni, ale na celý život – Ježiš Kristus.

Cesta je teda jasná. Jej realizácia neistá – bez pomoci Ducha Svätého. Preto si dnes predstav, že Boží Ducha ťa chce naplniť a viesť, ale si ako zazátkovaná fľaša. Duch prichádza, keď ho vzývaš, ale len po tebe „steká", lebo si zatvorený. Pozri sa, čo je tou zátkou, odstráň ju – vyznaním, pokáním, ľútosťou, zrieknutím sa... – a opäť popros Božieho Ducha, aby v tebe postavil Krista na prvé miesto. A rob to každý deň. Vlož sa do toho celý spoluprácou s Božou milosťou – vyberaj si, čo a koho budeš počúvať, s kým a o čom budeš hovoriť, na čo sa budeš pozerať, čo budeš čítať... Vyberaj si vždy to, čo ťa nejakým spôsobom bude držať pri Kristovi.

Tak zakúsiš to, že život je krásny – dokonca aj v utrpení, bolesti či vážnych problémoch.

Zdroj: dcza.sk